Privacyverklaring

Joke van Diest Coaching • Theater • Workshops, gevestigd aan Goudse straatweg 2 3421 GJ Oudewater, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Joke van Diest
Goudse straatweg 2
3421 GJ Oudewater
0031 651 055 298

Persoonsgegevens die wij verwerken

Joke van Diest Coaching • Theater • Workshops verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

NAW, email, scholingsvraag, ontwikkel- en evaluatieverslagen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via joke.vd@solcon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Joke van Diest Coaching • Theater • Workshops verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Versturen van digitale post zoals, offertes, facturen, nieuwsbrief (maximaal 4 x per jaar), overleg met jou.

Geautomatiseerde besluitvorming

Joke van Diest Coaching • Theater • Workshops neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LIVIApresentaties) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Joke van Diest Coaching • Theater • Workshops bewaart gegevens totdat de klant aangeeft deze te willen verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Joke van Diest Coaching • Theater • Workshops deelt alleen die gegevens met derden wanneer dat noodzakelijk is voor de uit te voeren opdracht voor de klant bijvoorbeeld met een collega-trainer,-coach. De gegevens die gedeeld worden zijn: naam, trainingslocatie en scholingsvraag.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Joke van Diest Coaching • Theater • Workshops gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LIVIApresentaties en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar joke.vd@solcon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . LIVIApresentaties wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Joke van Diest Coaching • Theater • Workshops neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via joke@jokevandiest.nl

Joke van Diest Coaching • Theater • Workshops bewaart gegevens totdat de klant aangeeft deze te verwijderen.

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Joke van Diest Coaching • Theater • Workshops verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. LIVIApresentaties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Verplichte gegevens

Op het aanmeldingsformulier van www.jokevandiest.nl is verplicht het emailadres en telefoonnummer in te vullen. Dit is nodig om de informatie te geven waar je om vraagt.

 


 

Close Menu